Ethiek

De manier waarop wij onze dagelijkse begeleiding vormgeven is onlosmakelijk verbonden met ethiek. Ethiek is het duidelijk maken van normen en waarden die wij als mens hebben. Ieder mens is uniek, heeft een eigen mening en een eigen visie. Onze normen en waarden vormen één geheel, zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille.

  • Normen staan voor: wat moet ik doen? Regels over de juiste manier van handelen, zoals 'je mag niet liegen’.
  • Waarden staan voor: wat is belangrijk? Zaken die we van groot belang vinden in het leven, zoals welzijn, geluk, vriendschap, eerlijkheid, waarheid en gelijkheid.

 

De onderwerpen die wij scharen onder ethiek, zijn situaties uit de dagelijkse praktijk. Vragen die wij als begeleiders hebben, waar we in groter verband over praten en samen een antwoord op willen geven. Dilemma’s komen ter sprake over hoe je met een bepaalde situatie om kunt gaan. Bij veel van onze cliënten leven immers vraagstukken waar wij, door onze dagelijkse begeleiding, een bepaalde rol in spelen. Wat is de juiste manier van handelen, waar doen wij in de betreffende situatie goed aan?

Moreel beraad

Wij werken met een interne commissie ethiek. Binnen deze commissie zijn we met elkaar in gesprek over onze kwaliteit van zorg en de dilemma’s die we dagelijks, bij onze cliënten en medewerkers, tegenkomen. De vorm die we inzetten is het zelfonderzoek naar normen en waarden aan de hand van een concrete praktijksituatie (casus), dit noemen we het ‘moreel beraad’. Van een echt moreel dilemma is sprake als bepaalde normen of waarden pleiten voor een bepaalde handelwijze, terwijl andere dit tegelijkertijd tegenspreken.

Tijdens een moreel beraad staat de casus centraal die gaat over goed en menselijk handelen vanuit normen en waarden. Hierbij hanteren we de dilemmamethode. Het gesprek vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en in vertrouwen; alles wat uitgewisseld wordt blijft intern. We blijven nieuwsgierig en onderzoekend naar waar het echt om gaat in de casus. We proberen de mening van een ander te begrijpen en de eigen mening goed te onderbouwen. Het systematisch reflecteren op morele normen, waarden en argumenten helpt bij het omgaan met morele dilemma’s en het onderbouwen van de uiteindelijke keuze die wordt gemaakt.

Door met elkaar te praten over de dilemma’s uit de praktijk willen we als organisatie onze medewerkers richtlijnen meegeven. Houvast in de zoektocht naar de beste begeleiding die zij onze clienten kunnen en willen bieden.